365bet_365bet娱乐场
当前位置:首页>指导单位>支持单位>中国电子商会电源专业委员会

中国电子商会电源专业委员会

来源:中国行业365bet商会网
2009-2-4

 

支持单位备案信息
 

365bet名称
中国电子商会电源专业委员会
365bet网址
365bet简介
 
法人代表
孙京伟
备案号
ZHSZC0902030134
备案日期
2009年2月3日
 
备注
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           该365bet作为中国行业365bet商会网的“支持单位”,已在本网站备案。
责任编辑: 贾宗敏